CONSTRUÏM LA VILAFRANCA VALENTA

El proper 26 de maig tindran lloc unes noves eleccions municipals a Vilafranca. Unes eleccions que obren la possibilitat de formar un govern alternatiu a la sociovergència. La CUP som la garantia que aquest govern sigui netament d’esquerres i, alhora, compromès amb la lluita per un nou país lliure, feminista i ecologista.

Volem fer possible un govern que faci polítiques socials valentes, que no deixi ningú enrere, que vetlli per la participació ciutadana, l’ètica i la transparència, que afronti els grans reptes ambientals que amenacen el futur, que prioritzi la gestió pública dels recursos al servei de la ciutadania. Volem espais urbans amables, que potenciïn la convivència i la cohabitació entre iguals. Volem fer possible un govern que entengui la cultura com a forma d’expressió lliure i transformadora, que situï els drets socials com a repte prioritari, que treballi per facilitar l’accés a l’habitatge i lluiti contra l’especulació. Volem una vila participativa, multiplicant les veus i les mirades de joves, gent gran, de les dones, de tot aquella persona que hi viu.

Volem una economia al servei de les persones, respectuosa amb l’entorn, social i cooperativa per construir sobiranies, una economia transparent, verda i democràtica. Volem una vila oberta amb les persones, en els espais, que treballi comunitàriament contra l’exclusió i la segregació; una Vilafranca educadora, per a infants, joves i grans. Volem una Vilafranca compromesa amb el territori, amb la identitat pròpia del Penedès i del país; una Vilafranca compromesa amb la plena llibertat i la independència.

Una proposta, la de la CUP, valenta i transformadora, que faci possible la Vilafranca on volem viure en els propers anys: lliure, inclusiva, solidària, crítica, creativa, ecologista i feminista, on tothom tingui cabuda. Volem, el proper 26 de maig, començar a construir la Vilafranca Valenta amb tu.

En l’Arrel de campanya us presentem una síntesi del programa polític de la CUP de Vilafranca, articulada a través dels diferents àmbits, amb la voluntat de construir una nova majoria d’esquerres, valenta i compromesa nacionalment, que sigui el motor de canvi real a Vilafranca. On el poble mani i el govern obeeixi! Perquè la millora de les condicions de vida de les persones, dels veïns i les veïnes, sigui la base de la política municipal.

Construïm una nova democràcia, construïm un nou ajuntament!

Vilafranca participativa, ètica i transparent

L’objectiu de la CUP és el d’introduir elements de democràcia directa que siguin útils, pràctics i  factibles, amb la finalitat d’implementar un model de participació directa, de transparència, de bon govern, de control del poder i garantir la gestió pública dels serveis. Treballem per construir una societat justa i igualitària, entre tots i totes, des de baix.

 • Participació ciutadana. Establim mecanismes que fomentin el coneixement, debat i presa de decisions de la ciutadania, implementem els pressupostos participatius i el Consell de la Vila. Per un govern que obeeixi als interessos i necessitats de la majoria: el poble mana, el govern obeeix.

Dissenyar un procés de pressupostos participatius basat en tres fases: informació a la població, debat en diferents escales i contextos, i presa de decisions vinculants per al govern. El nostre compromís és fomentar la cultura de la participació ciutadana i del coneixement de la política local, estudiar les propostes, fer un retorn a la ciutadania i garantir que les decisions es prenen des del coneixement, el debat col·lectiu i la presa de consciència de comunitat.

 • Creació de la Regidoria de Participació i assemblees de barri, com a  òrgans ordinaris de participació ciutadana, propers i funcionals, així com una reorientació dels consells municipals: dotar-los de major caràcter vinculant i convertir-los en motor del control democràtic de l’acció de govern. De baix a dalt.
 • Referèndums i consultes municipals. És imprescindible escoltar la ciutadania (generar debats reflexió i participació activa) en aquells projectes que comporten grans inversions. Realitzarem consultes en les inversions superiors al milió d’euros.
 • Serveis de gestió pública. L’Ajuntament s’ha de convertir en un instrument al servei de tota la població i, per això, els serveis municipals s’han de gestionar amb caràcter públic i no privat, garantint així el seu control democràtic. Remunicipalitzem les zones blaves i recuperem la gestió pública i directa dels equipaments municipals, dels serveis bàsics de serveis socials i dels serveis complementaris a l’educació (casals d’estiu i d’hivern, extraescolars, serveis de vetlladors i acompanyament, de transport escolar, obertura de patis fora de l’horari escolar, biblioteques obertes…). Creació d’empreses públiques de sectors econòmics estratègics com la producció i la distribució d’energia (sobirania energètica), evitant la dependència de les oligarquies energètiques.
 • Implementació d’una fiscalitat progressiva. Cal reestructurar les ordenances fiscals a través de la tarifació progressiva (segons renda) i introduir subvencions per assegurar la igualtat d’oportunitats de totes les persones en l’accés als serveis públics. Una fiscalitat progressiva amb perspectiva social, ambiental i de gènere que faci efectiva una redistribució de la riquesa dins dels límits d’actuació d’un municipi en aquest àmbit.
  Introduir elements de fiscalitat ambiental en les ordenances fiscals municipals. Com poden ser les bonificacions a l’IBI i l’ICIO per a la instal·lació d’energies renovables i equipaments que fomentin l’eficiència energètica.
 • Contractació pública transparent, justa i social. Introduir perspectiva social, ecologista i feminista en la contractació pública, i exigir la igualtat de tracte en els drets laborals i salarials a les noves contractacions i a les empreses que contractin amb l’Ajuntament.Creació d’unes bases ètiques de contractació. Que els criteris ètics, socials i solidaris prevalguin per sobre de criteris estrictament econòmics i de pressupost final; que es tingui en compte l’origen de l’empresa (territori); els seus valors i el tipus de condicions laborals en què es troben els treballadors. Clàusules socials en totes les contractacions i concessions.
 • Transparència. Mesures que garanteixin una informació municipal clara i objectiva. Fer front a qualsevol tipus de corrupció i clientelisme.

Construïm una Vilafranca al servei de les persones!

Vilafranca social i cooperativa

L’objectiu de la CUP és desenvolupar polítiques que fomentin el treball de qualitat, els drets socials de les persones i el respecte a la diversitat com a font de riquesa col·lectiva. En la construcció de barris cohesionats i generadors de vida. Treballem des del món local per una economia al servei de les persones i de les seves necessitats, treballem per a la sobirania econòmica.

 • Reduïm la pobresa, la marginació i l’exclusió social. Crearem la Regidoria dels Drets Socials i un servei que afronti les problemàtiques quotidianes de la ciutadania des d’una perspectiva transversal i atengui les dificultats de les persones globalment. Cal incidir en l’origen dels problemes, per això cal garantir els drets socials, irrenunciables, i no actuar únicament en les conseqüències i en situacions límit. Cal proactivitat en la defensa d’aquests drets i elaborar una Carta pels Drets Socials que impregni tota acció del govern.
 • Activem la Mesa Local d’Emergència Social i Habitacional, amb la participació de les entitats i col·lectius que treballen i coneixen les situacions d’emergència social. Garantir que hi són representades totes les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió, i, també, els prestadors de serveis de l’Ajuntament en matèria de drets socials bàsics. Realitzar un diagnòstic de la situació a Vilafranca per poder actuar i per planificar, a mitjà i llarg termini, i desenvolupar polítiques que permetin millorar les perspectives de futur de les persones afectades.
 • Habitatge, una vila on es pugui viure dignament. Acabem amb l’especulació de l’habitatge, lluitem contra la segregació dels barris, fem accessible l’espai públic: posem-lo al servei de les persones per teixir comunitat i cohesió social. Mà dura contra la banca i els fons d’especulació.
  Polítiques actives d’habitatge. Considerem que la situació d’emergència reclama prioritat en matèria d’habitatge. Reobrir l’Oficina Local de l’Habitatge com a primer pas de moltes altres actuacions encaminades a desenvolupar polítiques d’habitatge ambicioses a Vilafranca, a planificar a curt, mitjà i llarg termini. Per això és necessari l’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge que prevegi l’adquisició de sòl públic, que fomenti la rehabilitació d’habitatges i la promoció d’habitatge públic (protegit i social). Reserva del 30% dels metres horitzontals per a habitatges de lloguer social en noves construccions de més de 2.500 metres quadrat.
 • Vilafranca feminista. Cal introduir la perspectiva feminista en totes les regidories i espais de treball, especialment en els agents educatius. Les dones són passat, present i futur d’aquesta vila. Potenciar i dotar de majors recursos el Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el Casal de les Dones com a punt de referència per a les dones i dotar-lo d’un equip professional estable.
 • Defensa dels col·lectius vulnerables o desafavorits. Dones, joves i gent gran, infants i persones amb diversitat funcional han de tenir igualtat de condicions per poder desenvolupar una vida autònoma i en un entorn segur.
 • Reconeixement i visualització del col·lectiu LGTBI. Vilafranca ha de tenir un servei d’atenció funcional per al col·lectiu i treballar conjuntament amb les entitats. Creació de la regidoria en polítiques feministes i LGBTI.
 • Fomentem l’economia social, cooperativa i solidària. Proposem alternatives de transformació des del món local, defensem un model econòmic que satisfaci les necessitats socials i col·lectives, respectuosa amb l’entorn i la qualitat del treball. Fomentem el cooperativisme.
  Potenciar i prioritzar l’agricultura de qualitat, ecològica, respectuosa amb el medi ambient, el turisme de qualitat, les cooperatives i el petit comerç.
 • Creem treball de qualitat. Generar polítiques d’ocupació pròpies (no dependre exclusivament de les subvencions supramunicipals i apostar per polítiques municipals). Cal prioritzar els col·lectius amb risc d’exclusió social o econòmica, les persones amb diversitat funcional i les persones afectades per malalties mentals.
 • Creació d’un centre cívic, com un espai de treball comunitari i de proximitat. Estudiar la ubicació d’un centre cívic a Vilafranca com un equipament des d’on treballar l’apoderament ciutadà, la gestió comunitària i espai clau per al desenvolupament de l’associacionisme.
 • Gestió comunitària de l’espai públic. Processos de gestió dels carrers i les places entre els agents actius i implicats que tingui com a finalitat un ús responsable i respectuós amb el patrimoni i les necessitats dels veïns i veïnes. Les associacions de veïns, les entitats, els professionals de diferents disciplines i els agents cívics tindran veu i vot en la gestió del seu entorn més immediat a través de les assemblees de barri. Policia de proximitat, comunitària i de barri.

Construïm una Vilafranca integradora!

Vilafranca inclusiva i sostenible

La CUP defensem un urbanisme integrador en l’espai i amb l’entorn, que doni respostes socials a les necessitats de veïns i veïnes, participatiu i inclusiu, i amb la necessària mirada feminista, d’infants, joves i grans. Una Vilafranca on tothom pugui moure’s amb seguretat i autonomia, adaptada a les necessitats de totes les persones. També, des de Vilafranca cal afrontar els reptes ambientals del nostre planeta. Fer-ho és pensar en el futur.

 • Un model urbà pensat per les persones. En el desenvolupament urbanístic, han de prevaler les actuacions dins el nucli urbà, que impliquen una millora substancial de l’àrea a la qual afecten.
  Repensarem els futurs plans urbanístics i el nucli urbà existent, per donar compliment als 5 punts de qualitat urbana: proximitat, diversitat (d’equipaments, comerços, transport públic), autonomia (que la ciutadania pugui utilitzar els espais d’una manera segura i lliure), vitalitat (aconseguir espais amb vida. Vida al carrer on trobar-nos, socialitzar-nos, comunicar-nos i ajudar-nos), representativitat (poder participar de la presa de decisions quan es dissenya l’urbanisme).
 • Millorar la gestió de residus i transició cap a un model energètic sostenible i sobirà. L’Ajuntament és l’espai des d’on treballar per democratitzar l’economia i impulsar la transició energètica i ecològica. Avancem cap al residu zero. Sistema de recollida porta a porta que s’adapti al context de la vila.
  Cal contribuir a l’augment de l’eficiència energètica tant d’equipaments com d’habitatges, treballar per una disminució dràstica del consum d’energia i avançar en la sobirania energètica produint energia renovable a escala local.
 • Xarxa de carrils bici i mobilitat segura per a les persones. Una xarxa de carrils interurbans i una xarxa verda a l’entorn rural de la vila que permeti crear una via segura i de passeig per als usuaris.
 • Garantir espais adequats per a vianants i reconèixer els seus drets com a principals usuaris de la via pública: donar especial atenció a persones amb mobilitat reduïda i eliminar les barreres arquitectòniques de la via pública
  Realitzar un procés participatiu per elaborar un pla de mobilitat que s’ajusti a la realitat i necessitats de la vila, dels veïns i de les veïnes, i doni solució a molts dels actuals problemes existents a la vila en matèria de mobilitat.
 • Reformular el pla urbanístic del carrer del Comerç.  Replantejament del projecte amb participació ciutadana, així com també incloure-hi el diàleg amb els altres grups municipals i agents socials implicats.
 • Desenvolupar un projecte de camins escolars. Crearem camins escolars segurs per tal que els desplaçaments a peu dels infants estiguin lliures de perills, d’aquesta manera  potenciarem l’autonomia dels nens i nenes.
 • Defensar el transport públic de qualitat. Recuperar la Comissió del Transport Públic, amb la participació dels usuaris dels transports públics de la vila, per millorar-ne el seu funcionament i denunciar públicament els dèficits existents, especialment en l’àmbit del ferrocarril.
  Millorar la connectivitat en transport públic de la Vegueria Penedès impulsant un acord amb les capitals de comarca de la vegueria i demanant una millora en el transport amb la ciutats de Barcelona i Tarragona.
 • Sobirania alimentària. Promoure i fomentar una producció de proximitat —i ecològica— que contribueixi a la gestió del territori. Apostar per l’activitat agrícola i la gestió forestal, i  potenciar un model de consum conscient i transformador.
 • Potenciar el comerç local amb productes de proximitat com a mesura per reduir les emissions contaminants que contribueixen a l’avenç imparable del canvi climàtic. Elaborar un segell de qualitat dels comerços que compleixin diferents criteris ambientals i de proximitat.
 • Per un turisme sostenible. Apostem per mantenir un turisme responsable i sostenible, respectuós amb el territori i les seves persones. Volem potenciar el turisme cultural, enoturístic, esportiu i natural que generi oportunitats laborals als vilafranquins i vilafranquines.

Construïm una Vilafranca cohesionada i activa!

Vilafranca educativa, viva i creativa

Una educació i una sanitat pública, inclusiva i de qualitat com un dels principals reptes de ciutat. Una Vilafranca que lluiti contra la segregació escolar i potenciï la convivència i la cohabitació entre iguals. Una Vilafranca que entengui la cultura com a forma d’expressió lliure i transformadora, crítica i creativa. La cultura entesa com a eina d’integració i cohesió.

 • Treballar activament contra la segregació escolar. L’escola com a font de cohesió social, d’equitat, d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats. La comunitat educativa entesa com una xarxa formada per alumnat, docents, famílies i veïnat. Realitzar un estudi sobre la segregació escolar a Vilafranca i crear un Pla Educatiu de la Vila que afavoreixi una educció pública, equitativa i de qualitat amb mesures eficaces contra la segregació. Prendre decisions des del major consens possible amb els agents de la comunitat educativa per garantir que avancem cap a un model educatiu de cohesió.
 • Pla d’equipaments públics. Que posi l’accent en la recuperació d’espais municipals en desús i en la redistribució dels altres espais amb finalitats culturals, educatives, socials i comunitàries.
 • Nova biblioteca comarcal. Estudiar la ubicació d’una nova biblioteca que doni servei al conjunt de la comarca, moderna i multifuncional. Concebuda com un espai de potenciació cultural i de lectura.
 • Formació per a tothom. Taxes progressives a l’escola municipal de música. Impulsar la creació de cursos municipals assequibles en teatre i dansa.
 • Consell Municipal de Cultura com a òrgan de debat, reflexió i presa de decisions de les polítiques municipals culturals per tal de fer seguiment i desenvolupar un Pla d’Acció Cultural de manera participativa. Cal avaluar i prioritzar les activitats culturals que beneficiïn el conjunt de la població.
 • Enfortiment i dinamització del teixit associatiu. Apostem per dotar les entitats de suport organitzatiu, logístic i financer per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius. S’ha de facilitar l’accés als espais municipals a les entitats de Vilafranca i que el seu cost de lloguer o d’ús no sigui un impediment.
 • Suport a l’actual projecte del Vinseum. Cal donar suport a l’equip professional que hi ha al capdavant del museu. Aquest equipament ha de ser un dels motors del turisme local que serveixi, alhora, per potenciar una economia associada al seu entorn: visites complementàries, restauració, etc.
 • Posar en marxa la creació d’un centre d’interpretació de la història del Penedès. A Vilafranca comptem amb espais amb potencial turístic, però que la major part dels dies resten tancats a la població. És el cas, per exemple, del claustre dels Trinitaris i del claustre i l’església de Sant Francesc. Un d’aquests llocs podria ser l’espai ideal per crear-hi un centre d’interpretació de la història del Penedès.
 • Habilitar espais d’estudi per a la comunitat estudiantil i garantir que els existents prestin un servei de qualitat, i que estiguin descentralitzats, pel conjunt de la vila.
 • La tecnologia al servei de totes les persones. Habilitar espais d’accés lliure i gratuït amb punts de connexió i accés a Internet per facilitar el seguiment dels estudis a les persones que no es poden permetre tenir un ordinador o accés a Internet a les seves llars.
 • Elaborar i posar en marxa un Pla local de salut. I que sigui a través de la participació ciutadana, associativa i tècnica que s’estableixen els objectius, les prioritats i els mitjans que cal per assolir-los. Dotar d’una estructura i organització tècnica en l’àmbit de la salut pública, amb més recursos humans i dotació pressupostària, per implementar les polítiques públiques de salut.
 • Defensar la qualitat i el ple servei del sistema sanitari públic. La sanitat ha de protegir i promoure la salut, prevenir les malalties i tenir cura de la vigilància de la salut pública. També ha de donar respostes adequades a les necessitats de la societat i fer front a les situacions de desigualtats. La CUP lluitarem perquè no es perdin serveis d’atenció sanitària i perquè s’estableixi un sistema de connectivitat de transport públic entre hospitals eficient i gratuït. Municipalitzar i millorar la prestació de serveis del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.
 • Dotar d’espais a l’aire lliure per a la pràctica esportiva. Afavorir la integració i la cohesió social de la població mitjançant pràctiques esportives que fomentin la relació interpersonal i la comunicació entre persones.

Construïm una Vilafranca oberta i compromesa!

Vilafranca solidària, lliure i antifeixista

Des de les profundes conviccions democràtiques, construïm una societat oberta i solidària, lliure i (auto)determinada per la seva plena llibertat. Defensem els nostres drets i llibertats d’una forma horitzontal, solidària i organitzada. Reivindiquem allò que és just.

 • Autodeterminació i antifeixisme. Des dels municipis fem possible construir una nova realitat republicana per assolir la independència dels Països Catalans. Plantem cara als atacs als drets fonamentals de les persones. Plantem cara al feixisme i al racisme.
 • Impulsar la Vegueria Penedès. La Vegueria és l’organisme que ens ha de permetre créixer com a territori, atendre la realitat demogràfica, històrica, social i cultural, i com a coordinadora i prestadora de serveis i recursos públics. Cal millorar les relacions, especialment de transport públic, amb el conjunt del territori. I cal vetllar perquè el Pla Territorial del Penedès respecti la idiosincràsia del territori i preservi l’entorn de la pressió metropolitana.
 • Racionalització de l’administració en el marc d’una república catalana. Obrir el debat, amb la participació de tots els agents polítics i socials, per passar de tres administracions de gestió de serveis municipals (consell comarcals, diputacions, mancomunitat) a una de sola. Defensem  la vegueria, amb un funcionament descentralitzat en les quatre comarques del Penedès.
 • Suport en les mobilitzacions del poble català per la independència. El llegat de l’1 i del 3 d’octubre com a peça clau de l’esdevenir del país cap a la consecució de la plena llibertat. Suport a les mobilitzacions populars en el procés de construcció d’una nova república.
  Impulsar una xarxa de municipis dels Països Catalans, com a òrgan municipalista de construcció nacional que superi les actuals agrupacions partidistes, i sigui representatiu del poder local.
 • Solidaritat i cooperació internacional. Disposar d’un Servei de solidaritat i cooperació amb l’equip tècnic necessari. L’Ajuntament ha de treballar amb financeres de banca ètica.
  Donar suport als processos d’alliberament de tots els pobles com el poble sahrauí, el poble kurd, el poble palestí, el poble amazic i tants altres pobles del món que lluiten contra l’ocupació i l’opressió. Donar suport als moviments d’alliberament nacional i a activistes pels drets humans.
 • Solidaritat local. Assegurar i ser especialment vigilants amb el compliments de tots els drets de totes les persones. Garantirem el dret a empadronar-se de totes i cada una de les persones que ho sol·liciti evitant posar traves innecessàries i facilitant les condicions d’accés. D’aquest simple fet en depenen l’obtenció de drets i serveis com l’accés al sistema sanitari, al sistema educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa.
 • Elaborar un pla municipal de lluita contra el racisme que proposi un catàleg de mesures efectives per fer front al fenomen, amb mesures específiques com establir sancions per acabar amb la discriminació en l’accés a l’habitatge. Elaborar un pla d’acollida per a persones nouvingudes, que faciliti i fomenti la seva participació activa en el municipi, en col·laboració amb les entitats i associacions de la vila.
 • Defensa del català com a llengua vehicular i de cohesió. Treballar amb els diferents col·lectius de població nouvinguda. Fer-los accessibles i extensibles la formació i coneixença del català com a vehicle de cohesió. Facilitar l’alfabetització en llengua catalana i fomentar que l’aprenentatge del català sigui una aposta clara i útil.