NOTÍCIA | La CUP demana de nou al govern vilafranquí del PDeCAT i PSC que compleixi la normativa en matèria d’empadronament i impulsi un nou protocol d’acord amb la legalitat vigent

Ho fan després que el Síndic de Greuges de Catalunya, arran d’una denúncia presentada pel Sindicat de Llogateres del Penedès i la CUP del Penedès, ha conclòs que l’Ajuntament no pot denegar la inscripció a la sol·licitud de padró perquè aquesta depèn “de la residència efectiva en el domicili d’alta”. Una pràctica que impedeix, de facto, que les persones tinguin accés a determinats  serveis bàsics. 

Després de mesos de treball amb persones a qui se’ls ha denegat l’empadronament a Vilafranca, i després de sol·licitar-ho en diferents ocasions al govern municipal, entre elles a través d’una moció al mes de maig reclamant el compliment de la legalitat vigent en matèria d’empadronament (moció que va ser rebutjada amb els vots en contra dels partits de govern), a principis de desembre de l’any 2020 el Sindicat de Llogateres del Penedès i la CUP, van denunciar aquesta pràctica davant el Síndic de Greuges de Catalunya perquè asseguraven que des de l’Ajuntament no estaven garantint el dret a l’empadronament i que havien denegat desenes de peticions. Com ja va informar la setmana passada el Sindicat, el Síndic de Greuges ja ha contestat a la queixa on ha conclòs que “en els casos en què el ciutadà no pot acreditar documentalment la seva residència a l’habitatge que ocupa, l’Ajuntament no pot denegar-ne automàticament la inscripció perquè la decisió d’inscriure o no s’ha de fonamentar en la residència efectiva en el domicili de l’alta i no en el dret a residir a l’habitatge”. També ha fet dues recomanacions a l’Ajuntament, per una banda que “dugui a terme les actuacions necessàries per verificar l’efectiva residència de la persona interessada en el domicili que va identificar a la seva sol·licitud, i un cop realitzades les comprovacions necessàries, estimi la seva sol·licitud d’inscripció en el padró”; i per l’altra, que “s’ampliï la informació relativa al tràmit d’alta en el padró municipal, que es recull en el catàleg de tràmits de la seu electrònica, amb l’objectiu d’informar els ciutadans que en aquells casos en què no comptin amb la documentació acreditativa de la disponibilitat de l’habitatge que ocupen també poden instar la sol·licitud d’alta en el padró, per a la tramitació de la qual caldrà que facilitin les dades del domicili de residència i els mitjans de contacte, amb la finalitat que l’Ajuntament pugui fer les comprovacions que estimi precises.”

Davant d’aquesta conclusió i recollint les recomanacions del Síndic de Greuges, des de la CUP de Vilafranca demanen una vegada més a l’equip de govern que deixi de posar impediments en l’empadronament, en especial a persones migrades o que tenen una situació residencial precària, i que compleixin la legalitat vigent en matèria d’empadronament tal com marca  la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, i la resolució de l’Instituto Nacional de Estadística del 17 de febrer de 2020 on es diu que l’ajuntament no té competència per jutjar qüestions de propietat, d’arrendaments urbans o, en general, de naturalesa jurídicoprivada. Segons la formació, el govern també que està ignorant l’article 59.2 del Reial Decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals, que cita expressament la no obligatorietat d’acreditar el títol de propietat sobre l’habitatge o de contracte de lloguer com a requisits per a la inscripció en el domicili que es declara com a habitual. A més a més, apunten que totes aquestes consideracions són reafirmades amb la resolució del 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria de la Presidència de l’Estat, per la qual es publica la Resolució del 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Instituto Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

Per tot això, des de la CUP instaran de nou a l’equip de govern vilafranquí del PDeCAT i el PSC, a través d’una nova moció que presentaran el proper plenari del mes de març, que s’impulsi un nou protocol d’empadronament d’acord amb la normativa vigent, tenint en compte les consideracions del Síndic de Greuges i, amb la participació i el consens de tots els grups polítics i entitats socials, perquè es faciliti el dret d’obtenir el padró municipal a totes les persones que viuen a Vilafranca. Segons expressen, aquests tipus de protocols són una eina per assegurar drets i llibertats per tots els veïns i veïnes i ja els apliquen poblacions com Vilanova i la Geltrú o Lleida.

Des de la CUP de Vilafranca recorden que cal tenir en compte que amb la inscripció padronal s’assoleix la condició política de ciutadà de Catalunya i per tant, s’aconsegueixen alguns dels drets considerats bàsics com l’accés al sistema sanitari, al sistema educatiu, a serveis socials o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa. És per aquest motiu, que facilitar la inscripció al padró municipal esdevé una peça clau a l’hora d’abordar les condicions de les persones amb risc de vulnerabilitat que resideixen al municipi. Així doncs, avisen que treballaran amb totes les eines possibles fins que a Vilafranca es pugui empadronar tothom que hi visqui, ja que és una qüestió bàsica per tal d’assegurar drets per a tota la població.

Leave a Reply

Your email address will not be published.