PLE MUNICIPAL 20 de març de 2018

ORDRE DEL DIA:
2. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 201: Ens preocupa en què s’ha deixat d’invertir si hi ha romanent. Entenem que s’ha deixat d’invertir en equipaments públics o l’ampliació de la Biblioteca. Els serveis que els ciutadans paguem, s’han d’executar. Per això no hi donem suport.
3. APROVACIÓ COMPTES ANUALS SERCOM: Defensem que cal un servei públic de comunicació de qualitat i amb un criteri periodístic que doni una cobertura neutra de la realitat local i comarcal.
4. APROVACIÓ COMPTES ANUALS AIGÜE: L’empresa municipal d’Aigües és un clar exemple de bona gestió d’un servei municipalitzat. Cal invertir el benefici de l’empresa en millores que reverteixin al poble. Donem suport als comptes.
5. APROVACIÓ COMPTES ANUALS EPE: No donem suport a una escola de negocis, com és la WBS (Escavi), que -al nostre entendre- és un forat negre i no respon, en cap cas, a les necessitats formatives de la majoria de la ciutadania.
6. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ FESTAMAJOR: Recordem, com fem sempre, que la fundació ha de servir per donar ple suport als administradors/es.
7. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ VINSEUM: Estem d’acord en els comptes, tot i això insistim en la importància de la dinamització social i cultural del projecte.
8. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST: Es modifica pressupost per invertir en canvi de llum dels fanals. Estem d’acord en l’estalvi energètic que això suposarà. D’altra banda, ens preguntem si la deixalleria té un estudi al darrere que digui que una segona deixalleria és necessària?
9. APROVACIÓ AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PARCIAL D’UN PRÉSTEC: Ens preguntem on s’ha deixat d’invertir els diners per poder netejar aquest deute. D’altra banda apostem per préstecs amb entitats financeres ètiques, i no amb bancs que desnonen famílies.
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL QUADRE DE SANCIONS: Aprovació de caràcter tècnic.
11. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ EN L’ORGT
12. ESTUDI DE DETALL AV. GARRAF 28-5: Abstenció. No és l’aposta que faríem la CUP en termes de polítiques d’habitatge. En els terrenys municipals no desenvolupats preferiríem que s’optés per a la compactació d’habitatges per a un millor aprofitament.
13. AMPLIACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA  PLAÇA DE LA VEREMA 1: Ple reconeixement a Mas Albornà. Tot i això, ens preocupa la cessió de 25 anys, això ens sembla agosarat, ja que les necessitats d’un poble a nivell d’equipaments municipals són molt canviants i hipotecar-ne els usos a llarg termini no és encertat.
14. SOL.LICITUD AJUT IDAE renovació de les instal.lacions de l’enllumenat exterior municipal: Ens sembla bé el canvi de lluminària per tendir a l’estalvi energètic. Demanem que els diners que s’estalviaran anualment serveixin per posar nous punts de llum, en la línia de la proposta que presenten en forma de moció al següent punt.
15. MOCIÓ – DE LA CUP-  PER INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A L’URBANISME DE LA VILA
Perquè volem una vila pròxima oberta, plural, que cobreixi les demandes de quotidianitat de les que hi vivim, i perquè estem cansades de ser valentes en tornar de nit a casa, i el que volem és ser lliures! Proposem que s’incorpori l’urbanisme feminista intentant garantir el dret a la ciutat a tot tipus de persones, entès com la llibertat d’ús de l’espai urbà.
Més llum als carrers, itineraris quotidians segurs, espais peatonals per a tothom, esdeveniments d’oci nocturn que atenguin les necessitats de les joves… mesures concretes per corregir els espais foscos i vulnerables de la vila.
Celebrem que s’aprovi per unanimitat la nostra proposta d’incloure la perspectiva feminista a l’urbanisme de la vila, vetllant per la plena seguretat de les dones que hi habitem. De camí a casa volem ser lliures, no valentes! #municipisfeministes
16. MOCIÓ – DE LA CUP-  PER RECUPERAR L’OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE
L’habitatge és i continuarà sent una problemàtica pel conjunt de les classes populars del nostre país. Vilafranca comptava fins al 2014 amb una Oficina Local d’Habitatge, ara demanem que es reobri per fer front a la greu situació d’accés a l’habitatge, en què vivim.
A Catalunya cada dia desallotgen 36 famílies de les seves llars perquè no poden pagar-les. Els desnonaments per impagaments de lloguer són, avui dia, el motiu principal d’expulsió.
Una de les nostres regidores s’absté perquè el sentit de la moció era la reobertura de l’Oficina Local d’Habitatge com a recurs i servei públic per a la ciutadania, proposta que el govern NO ha aprovat per diferència de models polítics.
17. MOCIÓ PER APROFITAR ESPAIS EN DESÚS
Entenem que s’ha de fer una aposta d’ús comunitari dels espais buits, que la necessitat ha de sortir de la pròpia gent i ha de respondre a una necessitat de la comunitat. Caldrà mobilització popular per fer efectiva una proposta així.
18. MOCIÓ PER LA MILLORA DE LES SALES D’ESTUDI I PER DONAR SUPORT ALS ESTUDIANTS
Aquesta és una demanda històrica del jovent de la vila. Hi donem suport.
19. PLA DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC A VILAFRANCA
Entenem que cal que cada barri tingui un pressupost d’acord amb les seves necessitats, ja que no tots els barris i contextos són iguals. No és una proposta comunitària, el model participatiu que es proposa ens genera dubtes.
20. MOCIÓ PALS DE FUSTA DE LES VORERES I SOTERRAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS
Votem a favor, però demanem que aquesta retirada la paguin les empreses elèctriques. Haurà de ser l’Ajuntament qui ha de vetllar perquè les elèctriques facin aquestes retirades.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.