Ple municipal Vilafranca 18 d’octubre de 2016

ple-octDimarts dia 18 d’octubre es desenvolupava el ple municipal mensual a l’Ajuntament de Vilafranca. Aquí podeu llegir un resum dels nostres posicionaments:

 1. ORDENANCES FISCALS 2017. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2017.

Com que era aprovació inicial vam abstenir-nos amb la voluntat de traduir les nostres propostes en al·legacions i treballar-les conjuntament amb l’equip de govern.

La proposta d’ordenances fiscals que fem des de la CUP s’engloba sota 3 grans eixos que defensen diferents drets bàsics i socials i posen al centre de l’acció política les persones i les seves necessitats. Alhora defensem un model de Vila basat en l’ecologisme i la sostenibilitat pensat pel benefici col·lectiu i el futur de les noves generacions. Des de la CUP proposem una sèrie de mesures que van més enllà de bonificacions socials, i que també aposten per la tarificació progressiva. També proposem un seguit de mesures que permetin una major recaptació municipal, la qual cosa faria viable econòmicament estendre les bonificacions i la progressivitat de les taxes i compensar ingressos i despeses.

Nosaltres pensem que no n’hi ha prou amb posar pedaços, pensem que s’ha d’anar a l’arrel del problema, i que les ordenances fiscals haurien de ser un clar gest de mà estesa a la redistribució de la riquesa.

 1. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL.

S’aprova préstec 2.325.000€ dins del programa de Crèdit local, amb vots a favor de CiU, PSC i PP, vot en contra CUP i abstenció VeC i ERC.

La CUP vam votar-hi en contra d’acord amb la nostra votació als pressupostos 2016 i perquè no estem d’acord en demanar crèdits bancaris a entitats financeres no ètiques que encara ara desenvolupen desnonaments.

 1. ORDENANÇA DE CAMINS. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’ús i defensa dels camins públics rurals, de Vilafranca del Penedès.

Vam preguntar de quina manera protegirem aquests camins si no hi ha regulada la caça. Com que era una aprovació inicial hi vam votar a favor reservant-nos el dret a fer al·legacions. L’ordenança es va aprovar per unanimitat.

 1. APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de les parcel.les del sector de Melió.

Vam votar-hi a favor tot i que vam al·legar que els criteris estètics són subjectius i haurien d’estar decidits a base de normativa i en mans d’una persona arbitrària.

Va aprovar-se l’Estudi de Detall de parcel.les del sector de Melió amb vot a favor de tots els grups, amb l’excepció de l’abstenció d’ERC.

 1. MOCIÓ PER L’ÍMPULS DEL VEHICLE ELÈCTRIC. Moció del grup municipal d’ERC perquè l’ajuntament de Vilafranca impulsi l’ús del vehicle elèctric en tota la flota del parc mòbil.

Vam exposar que compartim l’objectiu i essència de la moció encara que no compromet massa a res i pensem que podria ser més atrevida donat que el tema és prou important com per treballar-ho a fons. La moció va aprovar-se per unanimitat.

 1. MOCIÓ SOBRE REHABILITACIÓ URBANÍSTICA DEL MOLÍ D’EN ROVIRA. Moció que presenta el grup municipal de VeC per la redacció d’un Pla de rehabilitació urbanística del barri del Molí d’en Rovira.

Rebutjada la moció VeC amb vot a favor VeC i ERC, abstenció CUP i vot en contra CiU, PSC i PP.

La CUP entenem que enlloc de crear nous plans urbanístics s’haurien de desencallar els plans urbanístics que ja tenim creats i gestionar-los tots a través del Pla General. Vam abstenir-nos perquè pensem que la prioritat ara és desenvolupar els plans urbanístics que hi ha prevists al pla general i no crear nous plans que impliquen temps i inversió. Potser amb les eines existents ja en tenim prou, però cal que aquestes s’executin.

 1. MOCIÓ SOBRE EL SOLDATS REPUBLICANS. Moció que presenta el grup municipal de VeC sobre els soldats republicans inhumats al cementiri de Vilafranca del Penedès durant la Guerra Civil. Va aprovar-se per unanimitat i vam votar-hi a favor perquè defensem plenament a memòria històrica i entenem aquesta moció com la continuació de la moció que vam presentar fa uns mesos en relació a les querelles contra els crims del franquisme, i que no va ser aprovada.

TORN DE PRECS I PREGUNTES:

PREGUNTES

 1. El mes de juny es van comprometre a convocar reunió de la Llei de barris. Voldríem saber quan tenen pensat convocar-la.
 2. Voldríem saber quines són les zones de Vilafranca on es pot practicar la cacera?

– com estan delimitades/senyalitzades?

– com es fa compatible amb el senderisme, camins del vi…etc.?

– quina regidoria es la responsable de la regulació?

 1. El juliol passat vam demanar el percentatge d’alumnes per centre que van rebre ajuts a l’escolarització el curs passat, se’ns va respondre el conjunt dels ajuts a la Vila. Voldríem saber aquestes dades o percentatges separats per escoles (tant públiques com concertades), i en relació amb l’alumnat total del centre.
 2. Fa 5 mesos que ens van enviar documentació relativa a la WBS i hi faltaven els estatuts de la mateixa WBS. Al·legant la falta d’una signatura notarial i a dia d’avui no s’han transmès. Demanem còpia dels mateixos doncs entenem que 5 mesos és temps més que suficient com per haver resolt aquest problema.

– Ens agradaria tenir la informació sobre el nombre d’inscrits als diversos cursos impartits des de la WBS de forma directa o participada.

– Voldríem tenir un informe econòmic de la fundació WBS (despeses i ingressos)

 

PREC

Ens agradaria venir al ple i poder treballar en un espai amb condicions. Per nosaltres el ple és un espai de treball i el fet que no hi hagi taula ens dificulta aquest objectiu. El regidor Marcel Martínez explicava a l’alcalde que si cal, el proper ple, vindrem amb una taula de càmping però que hem de poder treballar amb condicions dignes.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.