Ple municipal 27 de juny de 2017

  1. COMPTE GENERAL 2016. Aprovació si s’escau del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2016 dels Pressupostos de l’Entitat, Consorci per a la gestió del servei de Televisió Digital Local Pública del Penedès, Serveis Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A. i EPEL Institut Municipal de Formació, amb els seus justificants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SOL.LICITUD OPERACIÓ DE CRÈDIT. Aprovació d’una operació de crèdit amb el Banc de ‘Sabadell, ‘dins del;Programa Crèdit Local, així acceptació de la subvenció de la Diputació ‘de Barcelona ‘destinada a amortització anticipada del mateix crèdit.

 

Les prioritats d’inversió són les que ha establert el Govern i com que no han participat en l’elaboració del pressupost, votem abstenció.

 

  1. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT. Proposta al Ple, si escau, d’aprovació de l’expedient número 8 d’habilitació de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències del pressupost de l’Entitat vigent.

 

  1. MOCIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ SECTOR MUSICAL Moció presentada pel grup municipal de la CUP d’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA DE L’ACTIVITAT DELS MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN I DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per la transparència de l’activitat dels membres de l’equip de govern i dels càrrecs de confiança de l’ajuntament de Vilafranca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. MOCIÓ D’ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT ADAPTADA ALS TRANSPORTS PÚBLICS. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per garantir l’accés de totes les persones amb mobilitat adaptada als transports públics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RETIRADA) 8. MOCIÓ RETORN IMPORTS PAGATS INDEGUDAMENT. Moció presentada pel grup municipal de VeC per la reclamació de retorn dels imports cobrats indegudament per part de les empreses d’energia, a les factures de subministrament elèctric d’edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1 contractats per l’ajuntament des de l’entrada en vigor del Reial Decret 1164/2001, de 26 d’octubre.

 

  1. MOCIÓ AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L’ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI Moció presentada pel grup municipal de VeC amb motiu del 28 de juny dia de l’orgull i alliberament LGTBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. MOCIÓ PER L’INCREMENT DE L’APROTACIÓ DE LA GENERALITAT A L’EPEL. Moció presentada pel grup municipal del pp per instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar l’aportació a l’EPEL fins com a mínim l’aportada en l’any 2008.

 

  1. MOCIÓ PER LA COL. LOCACIÓ DE L’EFÍGIE DEL REI I DE LA BANDERA ESPANYOLA. Moció presentada pel grup municipal del pp per la col.locació de la efígie del rei, retirada de les estelades i col’locació de les banderes d’Espanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.